Powołania

Bóg cię wzywa…

Powołanie Karmelu w Kościele oraz szczególna forma życia odnowiona przez św. Teresę od Jezusa i poświadczona jej przykładem wymagają, aby te, które – przyjmując Boże wezwanie – pragną je podjąć, stanowczo i zdecydowanie zaangażowały się w wypełnianie rad ewangelicznych «z wszelką możliwą doskonałością» na intencję potrzeb Kościoła, w małej wspólnocie zakorzenionej mocno w samotności, modlitwie i wyrzeczeniu (z Konstytucji)

Formacja

Kandydatki do Zakonu powinny być osobami oddanymi modlitwie oraz pragnącymi doskonałej miłości i oderwania od świata, tak aby mogły podjąć rodzaj życia właściwy dla Karmelitanek Bosych, w którym zjednoczenie z Bogiem w głębokiej samotności ściśle łączy się z siostrzanym obcowaniem we wspólnocie (z Konstytucji)

Formacja posiada kilka etapów. Na każdym z nich zarówno osoba powołana, jak i wspólnota mniszek podejmują rozeznanie o podjęciu bądź nie życia karmelitańskiego

Przyjęcie do aspiratu poprzedza czas wzajemnego poznania i rozeznawania

1. Aspirat – trwa co najmniej 1 rok (maksymalnie 2 lata). Ten czas służy wstępnemu rozeznaniu powołania do życia w Karmelu. Kandydatka odbywa go częściowo w klauzurze, uczestnicząc w życiu wspólnoty, częściowo poza klauzurą

2. Postulat – trwa 1 rok. Jeśli kandydatka po zakończonym aspiracie okaże oznaki powołania do naszego Zakonu, zostanie przyjęta do postulatu

3. Nowicjat – trwa 2 lata. Rozpoczyna się ceremonią Obłóczyn, w których postulantka otrzymuje habit Zakonu i biały welon oraz nowe imię zakonne. Głównym zadaniem nowicjatu jest przyswojenie przez nowicjuszkę ducha naśladowania Chrystusa w formie właściwej dla Karmelu – poprzez modlitwę, pracę, życie we wspólnocie i siostrzaną miłość

4. Śluby czasowe – składa się je na okres 5 lat. Nowicjuszka po zakończeniu dwuletniej formacji składa na ręce przeoryszy śluby – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na 3 lata, które odnawia przez kolejne dwa lata

5. Śluby wieczyste. Po upływie okresu ślubów czasowych mniszka wiąże się z Chrystusem, Kościołem i Zakonem na całe życie poprzez uroczyste śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa

  1. image86postulantka
  2. image87obłóczyny
  3. image88nowicjuszka
  4. image593śluby czasowe
  5. image594śluby czasowe
  6. image90świętowanie po uroczystości profesji
  7. image91rekreacja w nowicjacie